Baby są inne

19 tekstów – auto­rem jest Ba­by są in­ne.

Są ta­kie tu dwa w jed­nym, co płeć im z nad­miaru kont się po­myliła. Ona pisze opi­nie w rodza­ju męskim, on bu­ziaki i ciepłe słówka jak ko­bieta wszys­tkim rozsyła. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 września 2012, 20:03

Wiesz, że kocham cie bar­dziej niż każda myśl, która zrodziła się chwilą i słowem przed­wczo­raj. Wiesz, że pięknem in­ne­go od piękna pi­sane­go... kocham cie pond treść.

Mo­jej Zosi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 czerwca 2012, 03:57

Piękne pisze­cie myśli szko­da tyl­ko że one różnią się od te­go co na pw wy­syłacie o in­nych- innym. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 kwietnia 2012, 02:21

Ludzie rodzi­nie nie ufają a w in­terne­cie wśród ob­cych sza­cun­ku i miłości szu­kają. Większej głupo­ty świat nie widział. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 marca 2012, 22:17

Kuracjusz

Zdro­wie os­tatnio mi odebrało
do sa­nato­rium mnie skierowano
cieka­wy świata wnet pojechałem
i ze zdu­mienia wie­czo­rem zemdlałem.

Cho­re ko­biet­ki jak na po­kazie mody
pa­nowie już po kil­ku głębszych
całą noc tak tańco­wali i ni­kogo już
nie bo­lały ku­rowa­ne nogi.

Po­koje nad ra­nem wszys­tkim się myliły
pa­nowie za­miast do swoich
do ko­bitek spać chodzili
i wniosek szyb­ko przyszedł mi do głowy
to nie sa­nato­rium to dla zdrowych
obóz sportowy. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 16 marca 2012, 17:18

Zimowe wieczory

Zim­no za ok­nem i śniegu po pachy
wiec swoją na­lewkę wyjmuję
Żoneczka przy­niosła pęto kiełbasy
i te­raz się ra­zem radujem

Goście też z na­mi przy ławie siadają
bo w gru­pie zaw­sze jest raźniej
Ra­zem z na­mi przyśpiew­ki śpiewają
tak rodzą się no­we przyjaźnie

Za rok pew­nie do nas powrócą
ja wyjmę na­lewkę żona stół nakryje
A i gro­sik do te­go dorzucą
a my będziem wie­dzieć, po co żyjem 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 16 lutego 2012, 00:37

Paniczyk na balu

W re­mizie zro­bili bal karnwałowy
i wódka płynęła między stolikami
I tra­fił się je­den pa­niczyk młody
co za­mist orły w tańcu fikać
po­pisy­wal się ciupaskami

Młody pa­niczu nie tędy droga
dziew­czy­ny tym nie zabawisz
Two­jej ener­gii na to jest szkoda
wy­wijając ciupaską orła nie postawisz. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 15 lutego 2012, 00:06

Góralskie przykazanie

Mo­jej Zosi

Lu­bię za­bawę w śnieżki
i nasze przy tym grzeszki
Lu­bię jak się rumienisz
i kiedy się na mnie pieklisz.

Nic w tym złego mo­ja Pani
jes­teśmy so­bie pisani
i jak górlas­ki obyczaj karze
Bóg połączył nas przed ołtarzem
I kocham Cię żoneczko moja
do końca swoich dni
I tyl­ko z Tobą chcę żyć 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 lutego 2012, 00:06

Co to znaczy hu is hu? Bo mnie ja­koś tak do jed­ne­go chu pasuje.
U nas na wsi tyl­ko je­den ch-j za­mie­szku­je a ko­bik­ti i tak go nie rajcujom. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 stycznia 2012, 00:39

Wierszyków pisanie.

Do Pa­na Zwier­ciadła wier­szyk piszę
cho­ciaż mało ja rozeznany
nie wiem o co te całe dyrdymały
do oczu so­bie skaczecie
jak Małysz po me­dale na Wiel­kiej Krokwi
czy o te pun­kci­ki się zjadacie
czy to ko­muś po­może
czy to ko­muś zaszkodzi?

Od­puść Pan my stworze­nia Boże
pi­sać le­piej nie każdy może
ta­lentów tu niewiele na palcach
sam po­liczyć możesz
reszta jak ja ama­tor który
chciał by pi­sać dobrze
ale z wier­szyków niestety
ma­tury żad­nej nam nie dali. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 stycznia 2012, 16:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność